برچسب: کلاد

img
GE، FedEx، Bank of America، JP Morgan Chase، Morgan Stanley، Citigroup، Intuit، Gap و Kaiser Permanente از استفاده از کلاد عمومی چه آموخته اند؟ گروهی از افراد متخصص هر یک از این شرکت‌ها با گروه Open Networking User Group (ONUG) برای ارائه مقاله‌ای برای نشان دادن چالش‌های استفاده از کلاد ترکیبی همکاری کرده‌اند. ONUG’s Hybrid […]
It is main inner container footer text