img

مدیریت سیستم لینوکس / مدیریت کاربر ها و گروه ها

/
/
/

مدیریت سیستم لینوکس - ماهنامه رایانهاین مقاله خواننده را با اصول لینوکس آشنا می کند. جنبه های مختلفی از کاربران و گروه های لینوکس مانند حذف و اضافه آن ها ،  ارائه رمز عبور برای آن ها و غیره را  از منظر مدیریت پوشش می دهد.
لینوکس یک سیستم عامل چند کاربری است، یعنی بیش از یک کاربر می توانند از لینوکس استفاده کنند. لینوکس مکانیزم زیبایی را برای مدیریت کاربران در سیستم ارائه می کند. یکی از مهم ترین نقش  های یک مدیر در یک سیستم، مدیریت کاربران و گروه ها در یک سیستم است. تمام فرمان های استفاده شده در این مقاله، با استفاده از CentOS Linux distro  توصیف می‌شوند.
کاربر لینوکس
شناسایی یک کاربر یا یک حساب در یک سیستم ، به طور خاص توسط عددی به نام  UID  ( عدد خاص شناسایی) انجام می شود. دو نوع از کاربر وجود دارد( روت یا کاربر سوپر یوزر و کاربر های عادی) یک روت یا سوپر یوزر می تواند به تمام فایل ها دسترسی داشته باشد ، اما کاربر عادی به محدودیت در دسترس به این فایل ها مواجه است. یک سوپر یوزر می تواند حساب یک کاربر را اضافه ، پاک کند یا آن را تغییر دهد. اطلاعات کامل حساب در فایل  /ect/password  و رمز عبور hash  در  /ect/shadow  ذخیره می شود. برخی  از عملیات ها بر روی یک حساب کاربر در زیر توصیف شده اند.
ساخت یک کاربر با محیط پیش فرض: اضافه کردن یک کاربر با اجرای فرمان  useradd  در command prompt  انجام می شود. پس از ساخت کاربر، با استفاده از امکان password ،یک رمز عبور را تعیین کنید. به کد زیر توجه فرمایید.

[root@localhost bhargab]# useradd anirban
[root@localhost bhargab]# passwd anirban
Changing password for user anirban.
New password:
Retype new password:

passwd: all authentication tokens updated successfully.

سیستم به طور خودکار یک  UID  را تعیین می کند ، مسیر خانه

(/home/<username>)

را می سازد و shell  پیش فرض را /bin/bash  در نظر می گیرد.  زمانی که یک کاربر جدید به سیستم اضافه می شود و نام گروه با براساس کاربر تعیین می کند ، فرمان useradd یک گروه شخصی کاربر می افزاید.
تعیین نام کامل یک کاربر در زمان ساخت یک کاربر: مدیر یک سیستم می‌تواند از گزینه –c  و useradd برای تعیین نام کامل کاربر استفاده کند. به مطلب زیر توجه کنید.

[root@localhost bhargab]# useradd -c “Anirban Choudhury” anirban

ساخت یک کاربر با UID: می توانید با یک  UID سفارشی و با استفاده از گزینه –u ، یک کاربر بسازید. از کد زیر استفاده کنید.

[root@localhost bhargab]# useradd -u 1036 anirban

ساخت یک کاربر با مسیر خانه غیر پیش‌فرض: یک مسیر خانه غیر پیش فرض با اجرای فرمان زیر تعیین می شود:

[root@localhost bhargab]# useradd –d /home/test anirban

اضافه کردن یک گروه کاربر و گروه مکمل: یک مدیر سیستم، می تواند با تعیین به ترتیب گزینه  -g و  -G،  گروه اصلی  و مکمل را تعیین کند. به کد زیر توجه کنید.

[root@localhost bhargab]# useradd -g “head” -G “faculty”
anirban

قفل و باز کردن یک کاربر: یک سوپر یوزر می تواند یک حساب کاربر را قفل و باز کند. برای قفل کردن حساب، باید password با را گزینه  -i فراخوان کنید. کد این فعالیت در زیر نشان داده شده است:

[root@localhost bhargab]# passwd -l anirban
Locking password for user anirban.
passwd: Success

گزینه  -u همراه با باز کردن رمز عبور یک حساب در زیر نشان توصیف شده است:

[root@localhost bhargab]# passwd -u anirban
Unlocking password for user anirban.
passwd: Success

تغییر نام کاربر: گزینه –I  همراه با تغییرات فرمان  username  در نام ورود( کاربر) در زیر آمده است:

[root@localhost bhargab]# usermod -l “nishant” anirban

حذف یک کاربر: ترکیب  userdel و  گزینه  -r کاربر  و مسیر خانه مربوط به او را حذف می کند. به کد فرمان زیر توجه کنید.

[root@localhost bhargab]# userdel -r nishant

گروه لینکوس
گروه لینوکس، مکانیزمی برای سازمان دهی مجموعه از کاربران است. هر گروه مانند ID ( نام شناسایی) با  یک ID خاص به نام  GID ( نام شناسایی گروه) در ارتباط است. دو نوع گروه وجود دارد( گروه اصلی و گروه مکمل) هر کاربر ، عضوی از یک گروه اصلی و یا گروه صفر یا  گروه های مکمل «بیش تر از صفر «است. اطلاعات گروه در /ect/gtoup   و رمز های عبور مربوطه در فایل /ect/gshadow ذخیره می شوند.
برخی از عملیات ها مانند ساخت، حذف یا تغییر یک گروه در زیر توصیف شده اند.
ساخت یک گروه با تنظیمات پیش‌فرض: برای اضافه کردن یک گروه جدید با تنظیمات پیش فرض ، فرمان  groupadd  (اضافه کردن گروه) را به عنوان کاربر روت اجرا کنید که در زیر توصیف شده است:

[root@localhost bhargab]# groupadd employee

اگر بخواهید یک رمز عبور جدید داشته باشید ، باید  gpasswd   و  نام گروه اضافه کنید. به کد زیر توجه نمایید.

[root@localhost bhargab]# gpasswd employee
Changing the password for group employee
New Password:
Re-enter new password:

ساخت یک گروه جدید با  GID  تعیین شده: برای تعیین دقیق GID  یک گروه، فرمان groupadd  و  گزینه  -g  را با استفاده از کد زیر اجرا کنید.

[root@localhost bhargab]# groupadd -g 1200 manager

حذف یک رمز عبور: برای حذف رمز عبور یک گروه ، gpasswd –r  را با نام گروه مربوط اجرا کنید، فرمان در زیر توصیف شده است:

[root@localhost bhargab]# gpasswd -r employee

تغییر نام گروه: برای تغییر نام گروه، فرمان  groupmod و گزینه  -n  را اجرا کنید. برای این منظور به کد زیر توجه نمایید.

[root@localhost bhargab]# groupmod -n hrmanager employee

تغییر  GID گروه: برای تغییر  GID یک گروه، فرمان  groupmod  با –g  را با استفاده از کد زیر اجرا کنید.

[root@localhost bhargab]# groupmod -g 1050 manager

حذف یک گروه: قبل از حذف یک گروه اصلی، کاربران آن گروه اصلی را حذف کنید. برای حذف یک گروه، فرمان  groupdel  را با نام گروه اجرا کنید. این فرایند در زیر نشان داده شده است:

[root@localhost bhargab]# groupdel employee

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کاربر و مدیریت گروه، می توانیم به مدیر سیستم Red Hat  و صفحه راهنمایی هر فرمان مراجعه کنید.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

It is main inner container footer text