img

سرويس ابري هيبريد کلاد

/
/
/

سرويس ابري هيبريد کلاد
نقش تعيين کنندهاي را در تغيير شکل شرکتهاي کوچک و متوسط بازي ميکند…
امروزه شرکتهاي متوسط و کوچک (SMEها) از طرف رشد زياد دادهها، الزامات انطباق، و مواجهه با هزينهها و پيچيدگي برنامههاي غيرمرسوم و جديدي مانند اينترنت اشياء، Big Data و … تحت فشار قرار دارند. براي کاهش هزينهها و لذت بردن از منافعي که فناوري با خود به همراه دارد، مدل سرويس ابري هيبريد کلاد، بهترين و مناسبترين انتخاب را به ما ارائه ميدهد.
اقتصاد هندوستان شاهد يک رشد ايستا از خودش ميباشد و با رشد سريع شرکتهاي متوسط و کوچک (SME) در اين کشور، درحال شکل دادن اسکلت خود ميباشد. کشور هندوستان در امر تجارت الکترونيکي و برنامههاي موبايل به نوعي پيشتاز محسوب ميشود. رشد اين شرکتهاي متوسط و کوچک جنبههاي مثبتي هم دارد از جمله باعث به وجود آمدن فرصتهاي شغلي جديد و گسترش سهم توليد ناخالص داخلي خواهد شد. فناوري در حال چيره شدن بر شيوههاي سنتي تجارت است. تغييرشکل تجارت ديجيتالي، عبارت است از توليد چشماندازهايي درون هر صنعت. در اين سناريو که رقابت زياد و در حال افزايش در آن جريان دارد، رشد سريع تجارتها يک اولويت است. SME ها دقيقاً مانند تجارتها ميباشند. دادهها خوني است که در رگهاي SME جريان دارد. پس منطقي است که يکي از برترين اولويتهاي مالکان تجارتهاي برتر و عمده، يافتن بهترين راه براي پشتيباني و بازيابي اين دادهها است. مخصوصاً در SMEها، پيدا کردن راهحلهايي که مديريت آساني دارند و پشتيباني امن را تضمين ميکنند امري حياتي و ضروري است زيرا اين يافتن اين راهحلها، در ميزان تمرکز بر روي تقويت کردن يک تجارت نقش کليدي را بازي ميکنند. بسياري از سازمانها به دنبال راههايي براي ارزش بخشيدن به تجارت خود، تعريف مجدد مدلهاي تجاري خود، و ساختن يک روش براي بالا بردن رضايت مشتري در اي دنيا که با سرعت بالايي در حال ديجيتالي شدن است، هستند. بسياري از صاحبان تجارتهاي کوچک که افراد ديرباوري هستند هنوز هم استفاده از فناوري براي بالا بردن کارايي در عمليات سازمان خود را امري گيج کننده ميدانند.
SMEها بايد از سرويس ابري هيبريد کلاد آگاهي داشته باشند
آموزش در اين جا نقش کليدي را بازي ميکند. آموزش دادن تجارتهاي متوسط و کوچک (SMB) در مورد اهميت و ضرورت استفاده از يک راهحل مورداعتماد جهت برآورده کردن نيازهاي يک تجارت، امري محوري و مهم ميباشد. در اين فرآيند، محاسبات ابري براي ذخيره دادههاي حجيم و زيادي که به تجارت يک سازمان رونق و قدرت ميدهد، در حال مهم شدن است.
انتظار ميرود که سرمايهگذاريهايي که در زمينه فناوري اطلاعات انجام ميشود در سيستم ابري به طور مداوم رشد کند، و هرچه پول بيشتري در اين زمينه هزينه شود افراد ذينفع بتوانند استفاده بهتر و بهينهتري را از آرشيوها و پشتيبانهاي خود داشته باشند. در حالي که سازمانها در تلاش براي ايجاد يک تعادل مناسب بين در اختيار داشتن همهي خدمات محاسباتي در درون خود، زمان براي سيستم ابري و خالي کردن حافظههاي پرشده، است در همين حين يک راه حل منطقي به فکر ميرسد: اين راهحل سرويس ابري هيبريد کلاد (hybrid cloud) است.
تجارتها کم کم به اين امر پي بردهاند که رويکرد آنها براي استفاده از سيستم ابري بايد از طريق استفاده از ترکيبي از سرويسهاي ابري باشد. سازمانهايي که از سرويس ابري هيبريد کلاد استفاده ميکنند اين سيستم را مدلهاي منظم چندگانه براي ابرهاي گسترده تعريف کردهاند. اکثر اين سازمانها به اين سيستم به عنوان ترکيبي از سيستمهاي ابري خصوصي و عمومي نگاه ميکنند. همانگونه که لغت هيبريد (hybrid) در اين سيستم اشاره ميکند، اين سيستم به صورت گستردهاي اشاره به محيطهاي محاسباتي ابري دارد که از ترکيبي از فرضيهها، سيستمهاي ابري خصوصي و شخص ثالث، سرويسهاي ابري عمومي با هماهنگي بين اين دو سيستم عامل، دارد.
چرا سيستمهاي ابري مرکب براي استفاده در SMEها مناسبتر هستند
سيستم ابري عمومي معمولاً اولين انتخاب در سرويسهاي ابري براي تجارتهايي است که منافع مشخص و شفافي مانند دسترسي، کاهش هزينهها، زيرساختهاي مقياسپذير بدون هزينههاي اضافي و همچنين نياز کمتر به تعداد کارمندهاي فناوري اطلاعات، دارند. اما هنوز مواردي مانند امنيت، قابليت اعتماد، و پيروي از مقررات از جمله نگرانيهاي موجود در استفاده از سيستمهاي ابري عمومي باقي ميمانند. سيستمهاي ابري مرکب به صورت رايجي در سازمانها گسترش پيدا کردهاند، مخصوصاً زماني که تقريب و نزديک شدن امري ضروري است و فضاي فيزيکي لازم در دسترس سازمانها نيست.
تاثيري که روششناسي ترکيبي (hybrid) بر روي سازمان ميگذارد اين است که هرزمان که سازمان نياز به قرار دادن برخي از دادهها و بارهاي کاري خود در يک حافظه امن دارد و اين کار را از طريق سيستم ابري انجام ميدهد. اما زماني که دسترسي به فضاي فيزيکي نگراني اصلي سازمان نباشد، شايد فردي اين توانايي را داشته باشد که در بين همين سيستمهاي ابري عمومي، خود را توسعه دهد.
مفهوم سيستم ابري مرکب براي استفاده در يک سازمان طراحي شده است. زيرساختهاي سيستمهاي ابري خصوصي و عمومي، که به صورت مستقل از هم کار ميکنند، و در خطوط ارتباطي بين خودشان به صورت کدگذاري شده باهم ارتباط و تعامل دارند، از فناورياي استفاده ميکنند که انتقال داده ها و برنامهها را ممکن ساخته است.
سيستمهاي ابري خصوصي و عمومي در يک روند سرويس ابري هيبريد کلاد، قابليتهاي مستقل و جداگانهاي محسوب ميشوند. اين سيستم به سازمانها اجازه ميدهد تا دادههاي حفاظت شده يا مهمتر خود را بر روي سيستم ابري خصوصي ذخيره و نگهداري کنند درحالي که توانايي حفظ کردن قدرت نفوذ محاسباتي بر روي منابع موجود بر روي سيستم ابري عمومي را براي اجراي نرمافزارهاي مرتبط با اين دادهها نگه داشته است. اين امر سبب افشاء شدن اين دادهها با ريسک نسبتاً پاييني ميشود زيرا آنها دادههاي حساس را در مدت طولاني بر روي ماژول ابرهاي عمومي نگه داري نميکنند.
استفاده از سرويس ابري هيبريد کلاد ميتواند به صورت گستردهاي باعث قادر ساختن يک محل کار براي ايجاد اتصالات شود. براي مديريت دادههاي ثبت شده، کمپانيها بايد فرآيندهاي مربوط به چندين تجارت مانند پيامهاي داخلي، برنامه زمانبندي، هوش تجاري و تجزيه و تحليل، و ديگر سيستمهاي CRM، را با هم ترکيب کنند. سيستم ابري عمومي به تنهايي فرضيات مربوط به سختافزار را به صورت کامل اجابت نميکند. دستگاههايي مانند پرينترها، اسکنرها، ماشينهاي فکس، و سختافزارهاي امنيت فيزيکي مانند دوربينهاي امنيتي، آتش، و کشفکنندههاي گاز CO2، همگي ميتوانند موانعي براي تصويب و تاييد سيستم ابري عمومي باشند. بنابراين، به جاي ايزوله کردن اين دستگاههاي مهم عملياتي از بقيه اجزاي شبکه موجود در يک سازمان، به کار گيري يک سيستم ابري خصوصي در کنار آن، براي استفاده مناسب از اين دستگاهها بسيار کاراتر و بهتر خواهد بود.
مدل سرويس ابري هيبريد کلاد به تصميم گيرندگان بخش فناوري اطلاعات قدرت بيشتر و همچنين کنترل بيشتري بر روي هردو مولفههاي خصوصي و عمومي ميدهد و خصوصاً براي مديريت محتواي يک شرکت، بسيار مفيدتر از نرمافزارهاي از قبل آماده مدل تکي ابري عمومي براي استفاده ميباشد. راهحل-هاي نرم افزارهاي از قبل آماده که به عنوان يک سرويس فعاليت ميکنند (SaaS) با بسياري از ويرايشها و اصلاحات بدون توجه پيشين مواجه شده-اند، و اگر به صورت مناسبي اعمال نشوند ممکن است قابليت و توانمندي محتواي سازمان را از بين ببرند.
سرويس ابري هيبريد کلاد به تجارتها اجازه ميدهند تا قابليتهاي مربوط به ارائه دهندگان سيستم ابري عمومي را بدون بارگذاري کردن دادهها بر روي يک مرکز داده جانبي، بر روي خود داشته باشند. اين امکان باعث به وجود آوردن ميزان زيادي از انعطافپذيري در برطرف کردن مشکلات مربوط به وظيفهها و همچنين حفظ مولفههايي با بيشترين پويايي در درون محوطه کمپاني شده است.
اگرچه هزينه واقعي سرورهاي سختافزاري براي مولفه خصوصي موجود در يک سرويس ابري هيبريد کلاد بالا است، اما کنترلي را که اين سيستم به مراکز IT سازمان ميدهد باعث شده است که اين سيستم تنها سيستمي باشد که با استفاده از يک روش امن و تضميني، اين خدمات را ارائه ميکند و به عضو جايگزين ناپذير سازمان تبديل خواهد شد. جمعآوري يک سيستم ابري خصوصي براي نگهداري بارهاي کاري و دادهها بر روي آن، و خالي کردن دادهها بر روي يک سيستم ابري عمومي ميتواند يک قرارداد و فرآيند بلند-مدت و نيازمند بودجهاي سنگين باشد.
امروزه تجارتهاي کوچک و متوسط (SMBها) با رشد عظيم دادهها، نيازهاي انطباق، هزينه و پيچيدگي نرمافزارهاي غيرسنتي مانند اينترنت اشياء، big data، و انتقال جديدي که استفاده نرمافزار به عنوان يک سرويس (SaaS) نام دارد، روبهرو هستند. در عين حال بودجههاي مربوط به فناوري اطلاعات، رشد افزايشي ندارند، و تهديدهاي امنيتي، همچنان سازمانها را در خطر انداختهاند و مراکز دادهها براي پياده سازي اين طرح نوين نياز به زمان بيشتري دارند. امروزه به وسيله سرويس ابري هيبريد کلاد ميتوان همه چالشها را به فاز جديدي از عملکرد، مقياس، دسترسي و راهحلهاي مديريتي منتقل کرد که اين کار باعث از بين بردن پيچيدگيهاي عملياتي ميشود و به مشتري و يا شريک تجاري فرصت اجراي تجارت اصلي را ميدهد.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

It is main inner container footer text