دسته: اینترنت اشیاء IoT

img
این مقاله یک معماری مسیریابی آینده محور برای اینترنت اشیاء (IOT)را ارائه می‌دهد. این IOT یک مفهوم تازه شامل یک مفهوم جدید در مورد مجموعه‌ای از اشیاء با مسیریابی مشابه و شیوه‌های خدمات مشابه می‌باشد که توسط یک سیستم مستقل از اشیاء (ASoT) مشخص می‌شود. در IOT (اینترنت اشیاء) یک ASOT باید نه تنها به […]
It is main inner container footer text